Παρακολούθηση στοχοθεσίας

       Στο απαιτητικό και αυστηρά καθορισμένο νέο πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ, οι Δήμοι και τα ΝΠΔΔ προγραμματίζουν την επιχειρησιακή τους δράση. Ο προγραμματισμός αυτός αποτυπώνεται στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης. Επομένως η παρακολούθηση του προϋπολογισμού, η πρόβλεψη εξέλιξής του με εξειδικευμένα οικονομικά εργαλεία και η χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών μεγεθών του Δήμου κρίνεται επιτακτική.

planning

      Για την κάλυψη των αναγκών αυτών, η εταιρεία μας ανέπτυξε εξελιγμένα χρηματοοικονομικά εργαλεία για την ανάλυση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου σε διάφορους κρίσιμους τομείς. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι:

Μηνιαία Στοιχεία

 • Έλεγχος Εσόδων – Δαπανών (εισπραχθέντων, πληρωθέντων) ανά Κ.Α.Ε. με βάση την τριμηνιαία στοχοθεσία
 • Alert με ανάλυση και συμπεράσματα σε σχέση απόκλισης από την στοχοθεσία του Δήμου

Τριμηνιαία Στοιχεία

 • Έλεγχος τριμηνιαίων στόχων Εσόδων – Δαπανών και προτάσεις σχετικά με τις αναμορφώσεις προϋπολογισμού που πρέπει να γίνουν
 • Καταγραφή ποσοστιαίας συμμετοχής κάθε κατηγορίας/υποκατηγορίας εσόδων και δαπανών στο σύνολο του τριμήνου και ανά υπηρεσία
 • Σύγκριση απολογιστικών στοιχείων πρωτοβάθμιων Κ.Α.Ε. σε επίπεδο τριμήνου με τις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις
 • Έλεγχος ληξιπρόθεσμων οφειλών
 • Έλεγχος εισπραξιμότητας Π.Ο.Ε.
 • Πρόβλεψη – Εκτίμηση εξάμηνης επίτευξης στόχου των Κ.Α.Ε.

Εξαμηνιαία Στοιχεία

 • Έλεγχος εξαμηνιαίων στόχων Εσόδων – Δαπανών
 • Ανάλυση Χρηματοδοτήσεων: Εισπραχθέντα, Δεσμευθέντα, Τιμολογηθέντα, Πληρωθέντα ανά χρηματοδότηση
 • Ανταποδοτικές υπηρεσίες – προς ανταποδοτικά έσοδα
 • Αξιολόγηση μέτρων που εφαρμόστηκαν για συγκεκριμένους Κ.Α.Ε. βάση στατιστικών διαγραμμάτων
 • Ληξιπρόθεσμες οφειλές για τις οποίες εφαρμόστηκαν μέτρα είσπραξης και σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών
 • Πορεία τεσσάρων (4) κατηγοριών Δαπανών οι οποίες τονίζεται ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια να περισταλούν συγκριτικά με προηγούμενες χρήσεις:
  • Δαπάνες συμμετοχής σε συλλογικά όργανα
  • Δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης
  • Δαπάνες υπηρεσιακών μετακινήσεων, προμηθειών ,τηλεφωνικών τελών, ΔΕΗ, καυσίμων
  • Πάσης φύσεως προαιρετικές δαπάνες (επιχορηγήσεις, βοηθήματα, κλπ.)
 • Πρόβλεψη – Εκτίμηση ετήσιας επίτευξης στόχου των Κ.Α.Ε.
Designed by Μηχανογραφική ΕΠΕ