Κατάρτιση προϋπολογισμού

proypol

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού ενός Δήμου ή των φορέων που έχει υπό την εποπτεία του αποτελεί πλέον την πιο κρίσιμη διαδικασία στη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρέπει να λαμβάνονται υπ'όψιν πολλοί και πολύπλοκοι παράμετροι προκειμένου να εξασφαλιστεί μία επιτυχημένη και ομαλή οικονομική χρήση για τον Οργανισμό. Για το λόγο αυτό αναπτύξαμε την υπηρεσία infinity, με την οποία παρέχουμε:

  • Μελέτη απολογιστικών στοιχείων προηγούμενων οικονομικών χρήσεων του Καλλικρατικού Δήμου, καθώς και της οικονομικής πορείας του τρέχοντος έτους έως το μήνα αναφοράς – σύνταξης του νέου προϋπολογισμού, για να διαπιστωθούν τάσεις αυξητικές, μειούμενες ή σταθερές κάθε Κ.Α Εσόδων – Δαπανών, καθώς και κατά πόσο οι προηγούμενοι προϋπολογισμοί ήταν εφικτοί ως προς την υλοποίησή τους ή όχι.
  • Διαμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά και λαμβάνοντας υπ' όψιν την εξέλιξη των Κ.Α Εσόδων στις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις.
  • Εκτίμηση του χρηματικού υπολοίπου που θα διαμορφωθεί στο τέλος της χρήσης βάσει αλγορίθμου προβλέψεων.
  • Διαμόρφωση προτεινόμενου προϋπολογισμού Δαπανών βάσει των δυνατοτήτων που προκύπτουν από τον προτεινόμενο προϋπολογισμό των Εσόδων σε επίπεδο πρωτοβάθμιου Κ.Α Εξόδων και ανά υπηρεσία. Στην παρούσα φάση λαμβάνονται υπ' όψιν και οι στρατηγικές που θέλει να χαράξει ο Δήμος για την νέα χρονιά σχετικά με τα οικονομικά του μεγέθη.
  • Έλεγχος της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, της υπηρεσίας ύδρευσης και προτεινόμενες λύσεις στην περίπτωση απόκλισης της ανταποδοτικότητας.
  • Προτάσεις αναμορφώσεων και τροποποιήσεων για την τελική μορφή του προϋπολογισμού, που θα προκύψει μετά τις υποδείξεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Οικονομικού Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ, πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και κατά την ολοκλήρωση του τρέχοντος οικονομικού έτους.
Designed by Μηχανογραφική ΕΠΕ