Ισολογισμός 

isologismos

Με εμπειρία στην κατάρτιση ισολογισμών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από το Διπλογραφικό σύστημα σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999, αλλά και του Κ.Φ.Α.Σ. στο τέλος της εκάστοτε χρήσης. Στα πλαίσια αυτά έχουμε σχεδιάσει και υλοποιήσει την υπηρεσία infinity, με την οποία παρέχουμε:

  • Έλεγχος λογαριασμών Γενικής Λογιστικής
  • Επίβλεψη ενημέρωσης μητρώου παγίων
  • Εγγραφές προσαρμογής
  • Σύνταξη φύλλου μερισμού
  • Εγγραφές αποθεμάτων
  • Εγγραφές γενικής εκμετάλλευσης
  • Εγγραφές κλεισίματος Ισολογισμού
  • Εγγραφές λογαριασμών τάξεως
  • Σύνταξη ισολογισμού
  • Παρουσία στον Οργανισμό σας και συνεργασία με τους ορκωτούς ελεγκτές καθ΄ όλη τη διάρκεια του ελέγχου οικονομικών καταστάσεων
Designed by Μηχανογραφική ΕΠΕ