Λογιστική υποστήριξη

logistiki

Η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος σε Δήμους και ΝΠΔΔ αποτελεί σημαντικό τμήμα των συμβουλευτικών υπηρεσιών της εταιρείας μας και γίνεται πάντοτε από εξειδικευμένα στελέχη με πλούσια εμπειρία στη Γενική Λογιστική των ΟΤΑ. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι:

 • Υποστήριξη στη μηχανογραφική παρακολούθηση της Γενικής Λογιστικής, σύμφωνα με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.Δ. 315/1999)
 • Τακτοποίηση και επεξεργασία των λογιστικών γεγονότων
 • Παρακολούθηση και υποστήριξη στην τήρηση της Λογιστικής του Δημοσίου Λογιστικού με διπλογραφικό τρόπο (παρακολούθηση λογαριασμών τάξεως)
 • Έλεγχο και μηνιαία συμφωνία λογαριασμών Γενικής Λογιστικής με το Δημόσιο Λογιστικό
 • Συμφωνίες και έλεγχοι στο λογιστικό κύκλωμα των παγίων στοιχείων
 • Έλεγχος ενημέρωσης του μητρώου Παγίων ως προς τις προσθήκες χρήσεως (απόκτηση περιουσιακών στοιχείων)
 • Συμφωνία μεταξύ βιβλίου Ταμείου και λογαριασμών Γενικής Λογιστικής
 • Σύνταξη μηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ.
 • Ενημέρωση, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα διπλογραφικού συστήματος
 • Υπόδειξη τρόπου εκτέλεσης εργασιών στο Δημόσιο Λογιστικό, για την ορθή απεικόνιση στο Διπλογραφικό Λογιστικό σύστημα
 • Γενική υποστήριξη των οικονομικών υπηρεσιών σε θέματα Γενικής Λογιστικής
Designed by Μηχανογραφική ΕΠΕ