Σύνταξη στοχοθεσίας

stoxo

Στο πλαίσιο σύνταξης του προσχεδίου του προϋπολογισμού αλλά και της εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών όπως περιγράφονται στην από 18-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 228 / 18-11-2012) οι Δήμοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση ορισμού και τήρησης τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) αποτελείται από τον Πίνακα Στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων των Δήμων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΓΦΚ). Συγκεκριμένα το ΟΠΔ:

  • συνοψίζει την οικονομική στοχοθεσία του Δήμου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και την πορεία εκτέλεσής του, και τις απλήρωτες υποχρεώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους
  • περιλαμβάνει την Στοχοθεσία Εσόδων και την Στοχοθεσία Εξόδων σε Ομαδοποιημένους Κωδικούς του Προϋπολογισμού και τους Ετήσιους Στόχους βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
  • τα ποσά αναλύονται ρεαλιστικά ανά μήνα και ανά τρίμηνο, εξάμηνο κ.ο.κ. στο σύνολο των εσόδων ή εξόδων, αντιστοιχισμένων με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους και πάντα με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού

       Σε περίπτωση απόκλισης από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους του Ο.Π.Δ. άνω του δέκα τοις εκατό (10%), το Παρατηρητήριο εισηγείται μεθόδους για την διόρθωση της απόκλισης και ενημερώνει εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου τον Ο.Τ.Α., την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένη Διοίκησης και το Υπουργείο Εσωτερικών. Η αναμόρφωση του ΟΠΔ δύναται να πραγματοποιηθεί μία φορά το χρόνο, στο τέλος του πρώτου τριμήνου και μέχρι τέλος Μαΐου ή στο τέλος του δεύτερου τριμήνου και μέχρι τέλος Ιουλίου.

Designed by Μηχανογραφική ΕΠΕ